පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර සඳුදා ඇරඹෙයි

රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් ලබන සඳුදා(06) විවෘත කරන බව අධ්‍යපන අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශය සදහන් කරනුයේ පළමු පාසල් වාර්යේ පළමු අදියරේ පාසල් නිවාඩුව අවසන් කරමින් රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සදහා පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර ලබන සඳුදා (06) ආරම්භවන බවය.

READ:   අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර දේශපාලන සහ වෙනත් මැදිහත්වීම්වලින් ඉවත් කිරීමට දැඩි ලෙස කැපවනවා - ජනාධිපති

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.