රජයේ නිලධාරීන්ට වැටුප් රහිත විදේශ නිවාඩු- උපරිම වසර 05ක්- අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමතිය

READ:   මාධ්‍ය නිදහස ජනපතිගේ ලයිසමක් නෙවෙයි ; ජවිපෙ නායකයා රතු එළි දල්වයි

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.