ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළක් ලෙස වසර ගණනාවක් පුරා නාම පුවරුවට සීමා වී තිබූ පලාලි ගුවන් තොටුපොළේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ජූලි 01 දා සිට අරඹන ලෙස වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ (17) පලාලි ගුවන් තොටුපොළ බලධාරීන්ට හා ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමට උපදෙස් ලබාදීContinue Reading