විනිසුරු (විශ්‍රාමික) රෝහිනී මාරසිංහ මහත්මිය,සභාපති,ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව,කොළඹ. සභාපතිතුමියනි, රට පුරා කෙරෙන නීති විරෝධී අත්අඩංගුවට ගැනීම් සහ හිංසනයට පත්කිරීම් සම්බන්ධවයි අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පැවැති මයිනාගෝගම සාමකාමී විරෝධතාවයට සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල ගෝඨාගෝගම සාමකාමී විරෝධතාවයට මැයි 09 වැනිදා සිදුකළ සංවිධානාත්මක ප්‍රහාරය නිසා රටපුරා සිදුවූ සිදුවීම් ගැන ඔබ මේවනවිටත්Continue Reading