ලංකාව ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම – Victor Ivan( සංෂීප්ත ප්‍රති සංස්කරන වැඩ සැලැස්ම) 1 .ප්‍රධාන අරමුණ: තිබෙන දූෂිත, අකාරක්ෂම, ජනත විරෝධි හා යල් පැන්ගිය දේසපාලන පද්දති ක්‍රමය අහෝසි කොට ඒ වෙනුවට අදූෂිත, කාර්‍යක්ෂම, ජන හිතකාමි හා නවීන දේසපාලන පද්දති ක්‍රමයක් ඇති කරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාව දැන් සිටින අවාසනාවන්ත තත්වයෙන් ගොඩගෙන සියලුContinue Reading