ජනපති සමඟ කෙරෙන ඔබේ සාකච්ඡාවේදී, GotaGoHome ජන අභිලාෂය සෘජුව සිහිපත් කර පැමිණෙන්නැයි, තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයෙන් ඉල්ලයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාවේදී ජනතාවගේ ප්‍රමුඛ ඉල්ලීම වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස කරන ඉල්ලීම දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලමින් තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ශ්‍රීContinue Reading